JDV CONTROL VALVES CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

6843 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu JDV CONTROL VALVES CO LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đài Loan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại JDV CONTROL VALVES CO LTD 432.92 M TWD, và năm trước đó — 253.65 M TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia