UEKI CORP

1867 TSE
1867
UEKI CORP TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1867 báo cáo tài chính: Bảng cân đối

Vị thế tài chính hiện tại của UEKI CORP

Tổng tài sản của 1867 cho Q2 21 cao hơn 43.09B, 4.60% so với Q1 21 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã tăng 7.79% trong Q2 21 thành 19.88B.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu