333

GEOLIVE GROUP CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3157 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính GEOLIVE GROUP CORPORATION.

Tỷ lệ giá trên doanh số của 3157 là 0.10. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 2.61. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 1.16 k người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ