333

GEOLIVE GROUP CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3157 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính GEOLIVE GROUP CORPORATION, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 3157 trong quý trước là42.66 B JPY, và cao hơn 3.13% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 1.00 B JPY.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY