C.I.MEDICAL CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3540 nguyên tắc cơ bản

C.I.MEDICAL CO LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 25.22 JPY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.65%