IPS INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4390 nguyên tắc cơ bản

IPS INC tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 17.50 JPY, hãy mua trước 28 Tháng 3 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.48%