RESOL HOLDINGS CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

5261 nguyên tắc cơ bản

RESOL HOLDINGS CO LTD tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 80.00 JPY, hãy mua trước 28 Tháng 3 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.82%