MOLITEC STEEL CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

5986 nguyên tắc cơ bản

MOLITEC STEEL CO tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 5986 được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 3.00 JPY, hãy mua trước 28 Tháng 3 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.16%