UP GARAGE GROUP CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

7134 nguyên tắc cơ bản

UP GARAGE GROUP CO LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 7134 được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 22.00 JPY, hãy mua trước 28 Tháng 3 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.91%