OKINAWA CELLULAR

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9436 nguyên tắc cơ bản

OKINAWA CELLULAR tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 50.00 JPY, hãy mua trước 28 Tháng 3 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.68%