FORVAL TELECOM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9445 nguyên tắc cơ bản

FORVAL TELECOM tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 10.00 JPY, hãy mua trước 28 Tháng 3 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.03%