KATO SANGYO CO

9869 TSE
9869
KATO SANGYO CO TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 9869

Vị thế tài chính hiện tại của KATO SANGYO CO

Tổng tài sản của 9869 trong Q1 22 là 427.07B JPY, tăng 11.19% so với kỳ trướcQ4 21. Và tổng nợ phải trả tăng 17.65% trong Q1 22 tới 292.41B JPY.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu