KATO SANGYO CO

9869 TSE
9869
KATO SANGYO CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 9869

Tóm tắt tài chính của KATO SANGYO CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 9869 là 110.186B JPY. EPS TTM của công ty là 238.28 JPY, tỷ suất cổ tức là 2.39% và P/E là 13.47.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền