FINNING INTERNATIONAL INCFINNING INTERNATIONAL INCFINNING INTERNATIONAL INC

FINNING INTERNATIONAL INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FTT nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của FINNING INTERNATIONAL INC

FTT dòng tiền tự do cho Q1 24 là -214 M CAD. Đối với 2023, FTT dòng tiền tự do 8 M CAD và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 228 M CAD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: CAD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY