INTACT FINANCIAL CORPORATIONINTACT FINANCIAL CORPORATIONINTACT FINANCIAL CORPORATION

INTACT FINANCIAL CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IFC nguyên tắc cơ bản

INTACT FINANCIAL CORPORATION tổng quan về cổ tức

Cổ tức của IFC được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.21 CAD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.04%