INTACT FINANCIAL CORPORATIONINTACT FINANCIAL CORPORATIONINTACT FINANCIAL CORPORATION

INTACT FINANCIAL CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IFC nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính INTACT FINANCIAL CORPORATION, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của IFC trong quý trước là7.47 B CAD, và cao hơn 12.78% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 524.00 M CAD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: CAD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Chi phí Hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY