IMPERIAL OILIMPERIAL OILIMPERIAL OIL

IMPERIAL OIL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IMO nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của IMPERIAL OIL

IMO dòng tiền tự do cho Q1 24 là 579 M CAD. Đối với 2023, IMO dòng tiền tự do 1.95 B CAD và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 3.73 B CAD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: CAD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY