KEYERA CORPORATIONKEYERA CORPORATIONKEYERA CORPORATION

KEYERA CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KEY nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính KEYERA CORPORATION, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của KEY trong quý trước là 1.60 B CAD, và thấp hơn 27.50% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 70.91 M CAD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: CAD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY