GOLD CIRCUIT ELECTRONICS CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2368 nguyên tắc cơ bản

GOLD CIRCUIT ELECTRONICS CO tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 2368 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 3.50 TWD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.56%