VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORPVOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORPVOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP

VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

6409 nguyên tắc cơ bản

VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 6409 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 43.51 TWD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.46%