BRENNTAG SEBRENNTAG SEBRENNTAG SE

BRENNTAG SE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BNR nguyên tắc cơ bản

BRENNTAG SE tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BNR được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 2.10 EUR, hãy mua trước 24 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.87%