SAF HOLLAND SESAF HOLLAND SESAF HOLLAND SE

SAF HOLLAND SE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SFQ nguyên tắc cơ bản

SAF HOLLAND SE tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SFQ được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.85 EUR, hãy mua trước 12 Tháng 6 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.52%