VOLKSWAGEN AG VZO O.N.VOLKSWAGEN AG VZO O.N.VOLKSWAGEN AG VZO O.N.

VOLKSWAGEN AG VZO O.N.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VOW3 nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của VOLKSWAGEN AG VZO O.N.

VOW3 dòng tiền tự do cho Q4 23 là -2.22 B EUR. Đối với 2023, VOW3 dòng tiền tự do -6.44 B EUR và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 19.36 B EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY