minhmango

SPI200 sẽ còn tiếp tục đà tăng sau khi điều chỉnh

Giá lên
OANDA:AU200AUD   Australia 200
Xu hướng Bullish
Các ngưỡng quan trọng: Kháng cự 6353, Các hỗ trợ 6285, 6105.
Price action: Tuần trước xuất hiện mô hình inside bar và đã breakout đóng cửa trên ngưỡng hỗ trợ 6285.
Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn cho thấy khả năng kiểm chứng lại ngưỡng hỗ trợ 6285 này là rất cao. Tầm nhìn dài hạn vẫn là bullish , hỗ trợ quan trọng 6105, canh vào khi giá hồi xuống các mức hỗ trợ.
Target về lại 6350.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.