NhatHoai

5 nguyên tắc Price Action trader nào cũng PHẢI BIẾT

Đào tạo
BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT SPOT
1- nguyên tắc phát hiện xu hướng (trend):
uptrend thể hiện bởi các đỉnh-đáy cao hơn
downtrend thể hiện bởi các đỉnh-đáy thấp hơn

trong Bob Volman Price Action:
uptrend khi giá đóng cửa nhất quán trên ema 21 và ema dốc lên
downtrend khi giá đóng cửa nhất quán dưới ema 21 và ema dốc xuống
sideways khi ema bị giá cắt lên xuống liên tục và nằm ngang

2- nguyên tắc vùng đi ngang (trading range):
nhanh chóng phát hiện trading range để tránh giao dịch / buy low sell high / chờ cơ hội giao dịch khi giá thoát khỏi range

3- nguyên tắc tín hiệu vào lệnh (entry signal): bao gồm 1 bộ điều kiện mà khi tất cả các điều kiện được thỏa mãn thì 1 tín hiệu buy hoặc sell sẽ được hoàn thành

phải dựa trên 1 lợi thế nào đó (ví dụ phá đỉnh thì buy, phá đáy thì sell / hồi về hỗ trợ tạo pin bar thì buy...)
backtest trong ít nhất 3 tháng xem bộ điều kiện có lợi thế hay không, hoặc cứ học theo 1 hệ thống price action có sẵn

4- nguyên tắc con đường ít kháng trở nhất (đi theo xu hướng)
khi market đã có trend thì khả năng nó sẽ đi tiếp theo trend là cao hơn
bắt đỉnh đáy là chiến lược rất tệ hại và lợi nhuận kém
mua khi giá trong uptrend; bán khi giá trong downtrend

5- nguyên tắc nến tín hiệu (signal bar): dùng để xác nhận tín hiệu buy/sell và điểm buy/sell cũng như điểm SL
tất cả hệ thống Price Action đều phải có nến tín hiệu thì mới được vào lệnh
nến tín hiệu càng mạnh thì kèo càng dễ thắng
đặt lệnh stop phía trên nến tín hiệu buy / phía dưới nến tín hiệu sell

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.