mmfxtrading

Update chỉ số DAX Đức

Giá lên
XETR:DAX   Chỉ số DAX
Xu hướng chính: Bearish
Những vùng giá cần chú ý: Kháng cự tại 11869, 11630. Hỗ trợ tại 10270 và 11000.
Price action: Mô hình inside bar đã break out lên trên và đồng thời giá cũng đang nằm trên kháng cưj 11000
Mình vẫn giữ quan điểm bearish khi giá nằm dưới 11630 - 11860 (vùng kháng cự). Đây là vùng có thể short khi giá chạm tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.