mmfxtrading

Cập nhật SP500, một tuần tăng giá?

Giá lên
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Xu hướng: Neutral, trung tính
Những vùng giá cần quan tâM: KHÁNG CỰ 2600, 2690, 2790-2800. Hỗ trợ: 2500-2550, 2440, 2320.
Price action: Bullish pin bar hình thành tại 2400 đã khiến giá phục hồi sau đợt giảm manh. Giá đã qua được kháng cự 2600 và nhiều khả năng tiếp tục hướng tới major area tại 2790-2800, hoàn toàn có thể canh buy khi giá trên 2600.
Tuy nhiên nếu giá tăng tới gần vùng kháng cự trên thì chúng ta sẽ chờ đợi một tín hiệu bán, target về 2690-2600.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.