SharkteamPower

CẬP NHẬT DXY tuần 16-22/8

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Cập Nhật Xu Hường DXY

Sau 1 tuần tăng điểm mạnh, Dxy có
nhịp hồi tạo song ABC phức tạp.

lưu ý các vùng đảo chiều 92.8 và 92.1
đây là các vùng đảo chiều ngắn hạn

với vùng 92.1 đây là vùng tăng giá tiềm
năng cho sóng 5

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.