bachdh021199

BUY EURNZD When Break&Retest Keylevel

OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD cần một nhịp tăng Break vùng cản 1.6700 để tiếp tục đà trưởng đến các mục tiêu TP1: 1.68100 và TP2: 1.69700. Canh buy tại vùng 1.6700 khi retest kết hợp với tín hiệu RSI và Fibonacci
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.