Cowboyyy

Chiến lược tuần 2 tháng 12

Giá lên
Cowboyyy Cập nhật   
OANDA:EURSGD   EUR/SGD
Mọi giao dịch đều tồn tại rủ ro
Quản lỷ vốn luôn là vấn đề tiên quyết
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.