Cowboyyy

Chiến lược tuần 2 tháng 12 - GBPCAD

Giá xuống
Cowboyyy Cập nhật   
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Nguyên tắc tối thượng trong lĩnh vực đầu tư:
Mọi chuyện đều có thể xảy ra
- John Paulson-
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.