dinhchien

USDOLLAR - Đoán giảm dài hạn với PP 3 màn hình

Giá xuống
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Weekly: Lý thuyết Dow báo xu hướng giảm
- Daily: 2 cơ sở để cũng cố giả thuyết
- H4: DinhChienFX signal: báo sell tiếp