dinhchien

USDOLLAR - Đoán giảm dài hạn với PP 3 màn hình

Giá xuống
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Weekly: Lý thuyết Dow báo xu hướng giảm
- Daily: 2 cơ sở để cũng cố giả thuyết
- H4: DinhChienFX signal: báo sell tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.