ThangLeViet

Kế hoạch giải ngân tuần 16/10 - 20/10

Giá lên
HOSE_DLY:VNINDEX   Vietnam Index
Buổi livestream hôm qua em Thắng đã chia sẻ chi tiết về thị trường và kế hoạch đầu tư. Em chia sẻ lại vài ý chính để A/C và các bạn nắm rõ:

  1. Kịch bản 1: Chỉ số tích lũy 1.130-1.160, dòng tiền luân chuyển qua các nhóm ngành. Kịch bản 2: Chỉ số vượt 1.160 với điều kiện thanh khoản >20k tỷ/phiên và có trợ lực của chứng khoán, ngân hàng.
  2. Cổ phiếu MUA và CHỜ MUA: SSI, VND (chứng khoán), PDR (bđs), ANV (thủy sản), DGW (bán lẻ), NKG (thép), KSB, VCG.
  3. Chiến lược giải ngân: Tuần trước đã giải ngân lần 1 với 1/3 tỷ trọng, lần này tiếp tục giải ngân lần 2.
--
Happy trading cả nhà!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.