TheForexFamily

XAUUSD : Today gold will recover slightly

FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Yesterday gold completely broke through the parallel price increase channel and the SPDR fund yesterday had no move to trade gold. Today we will have news from the FED due to Mr. Powell's speech. This is a very important speech. greatly affects gold. On the D1 chart, the stochastic is falling sharply and the histogram has a decreasing trend, so today our SELL zone is in the 1975-1978 zone and the BUY zone is in the 1960-1962 zone.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.