Tài chính (Khu vực)

330
Cổ phiếu
5057.437B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.011K
Khối lượng
+0.75%
Thay đổi
+7.10%
Hiệu suất Tháng
+67.85%
Hiệu suất Năm
+71.27%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Tài chính/Cho thuê224.087B EUR2.30%+1.19%10630
Tập đoàn Tài chính7.819B EUR4.83%+0.50%5722
Ngân hàng / Môi giới đầu tư702.827B EUR2.86%+1.56%1.139K27
Quản lý Đầu tư257.599B EUR3.85%+0.71%14251
Bảo hiểm nhân thọ / Y tế224.856B EUR3.56%+0.65%40413
Các Ngân hàng lớn1.976T EUR3.91%+0.84%91447
Bảo hiểm nhiều Rủi ro457.975B EUR3.97%+1.27%1.336K18
Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn783.647B EUR0.26%−0.82%1.51K8
Phát triển Bất động sản189.701B EUR2.77%+1.07%1.233K65
Quỹ Đầu tư Bất động sản6.158B EUR0.10%+0.72%26.112K5
Ngân hàng khu vực173.694B EUR4.17%+1.14%95039
Ngân hàng tiết kiệm3.995B EUR7.64%+0.96%01
Bảo hiểm đặc biệt49.549B EUR2.94%+1.65%44