Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Đức

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
381.079B0.41%12564
1127.790B0.41%5.481K331
2443.577B0.81%1.581K892
3832.555B-0.94%8039113
1739.962B0.28%5081080
390.212B0.07%152457
5418.210B0.03%3.218K9158
1520.475B1.15%5.137K449
7251.854B1.14%98914323
690.005B-0.66%288428
4679.929B-0.55%8395123
412.957B0.52%52561
5.828B-0.72%82215
617.184B-0.30%1.310K576
1244.686B0.21%1.101K8129
2688.962B-0.32%4979217
3604.297B-0.37%18910100
10316.060B0.32%6814183
856.920B0.24%2.348K656
1116.983B-1.15%1.384K477
Tải thêm