GRAPHISOFT PARK SE SHAREGRAPHISOFT PARK SE SHAREGRAPHISOFT PARK SE SHARE

GRAPHISOFT PARK SE SHARE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GSPARK nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của GRAPHISOFT PARK SE SHARE

Tổng tài sản của GSPARK cho Q4 23 là244.12 M EUR, ít hơn 0.20% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 0.71% trong Q4 23 tới 91.97 M EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY