NIGBAS NIGDE BETONNIGBAS NIGDE BETONNIGBAS NIGDE BETON

NIGBAS NIGDE BETON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NIBAS nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của NIGBAS NIGDE BETON

NIBAS dòng tiền tự do cho Q3 23 là 12.72 M TRY. Đối với 2022, NIBAS dòng tiền tự do -13.43 M TRY và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh -7.37 M TRY.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: TRY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY