TAT GIDA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TATGD nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của TAT GIDA

Tổng tài sản của TATGD cho Q2 23 là3.97B TRY, ít hơn 13.44% so với kỳ trước Q1 23. Và tổng nợ phải trả giảm 17.84% trong Q2 23 tới 2.79B TRY.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: TRY
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY