MOURA DUBEUXON NM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MDNE3 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính MOURA DUBEUXON NM, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của MDNE3 trong quý trước là 301.90 M BRL, và thấp hơn 3.65% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 46.12 M BRL.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: BRL
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY