CONSORCIO ARA SABCONSORCIO ARA SABCONSORCIO ARA SAB

CONSORCIO ARA SAB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ARA nguyên tắc cơ bản

CONSORCIO ARA SAB tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ARA được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.16 MXN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.09%