TATRY MOUNT. RESORTSTATRY MOUNT. RESORTSTATRY MOUNT. RESORTS

TATRY MOUNT. RESORTS

1TMR001E nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của TATRY MOUNT. RESORTS

1TMR001E dòng tiền tự do cho H2 23 là 7.63 M EUR. Đối với 2023, 1TMR001E dòng tiền tự do 16.38 M EUR và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 38.24 M EUR.

‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: EUR
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY