GRUPO INVERSIONES SURAMERICANAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA

GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GRUPOSURA nguyên tắc cơ bản

GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của GRUPOSURA được trả hàng quý. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 350.00 COP, hãy mua trước 8 Tháng 7 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.59%