GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GRUPOSURA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GRUPOSURA là 16.524T COP.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu