PROMIGAS S.A. E.S.P.PROMIGAS S.A. E.S.P.PROMIGAS S.A. E.S.P.

PROMIGAS S.A. E.S.P.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PROMIGAS nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của PROMIGAS S.A. E.S.P.

PROMIGAS dòng tiền tự do cho Q1 24 là 66.55 B COP. Đối với 2023, PROMIGAS dòng tiền tự do 480.57 B COP và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 712.9 B COP.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: COP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY