PUMA SEPUMA SEPUMA SE

PUMA SE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PUM nguyên tắc cơ bản

PUMA SE tổng quan về cổ tức

Cổ tức của PUM được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.81 CHF, hãy mua trước 23 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.58%