PUMA SEPUMA SEPUMA SE

PUMA SE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PUM nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính PUMA SE, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của PUM trong quý trước là2.05 B CHF, và cao hơn 11.09% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 84.98 M CHF.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: CHF
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY