KELANI CABLES PLCKELANI CABLES PLCKELANI CABLES PLC

KELANI CABLES PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KCAB.N0000 nguyên tắc cơ bản

KELANI CABLES PLC tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 6.50 LKR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.17%