SEYLAN BANK PLCSEYLAN BANK PLCSEYLAN BANK PLC

SEYLAN BANK PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SEYB.N0000 nguyên tắc cơ bản

SEYLAN BANK PLC tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SEYB.N0000 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.00 LKR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.96%