SEYLAN BANK PLCSEYLAN BANK PLCSEYLAN BANK PLC

SEYLAN BANK PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SEYB.N0000 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính SEYLAN BANK PLC, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của SEYB.N0000 trong quý trước là 23.99 B LKR, và thấp hơn 8.21% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 2.33 B LKR.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: LKR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM